Teaching & Learning

Onderwijs vernieuwen en de rol van een Center for Teaching and Learning

Veel hogescholen en universiteiten hebben een interne academie of Center for Teaching and Learning (CTL) of een dergelijke instellingsbrede voorziening met een vergelijkbare naam. Deze organisatie-onderdelen dragen veelal bij aan professionele ontwikkeling van docenten. Het kan gaan om formele professionalisering zoals didactische bekwaamheden, kennis over actuele ontwikkelingen zoals ChatGPT of informeel leren en ontwikkelen zoals samenwerken in professionele leergemeenschappen. Soms ook is er begeleiding op maat van professionals of teams zoals coaching of procesbegeleiding bij onderwijsinnovaties. De professionals die verbonden zijn aan een CTL, werken vaak ook als docent of onderzoeker binnen een opleiding / faculteit of stafdienst.


Maar hoe zorg je ervoor dat een CTL goed functioneert, aansluit bij strategisch beleid en echt als vliegwiel fungeert voor onderwijsvernieuwingen? Hoe is een CTL de motor voor kennisontwikkeling en kennisdeling op een evidence-informed wijze zodat niet overal hetzelfde wiel (of verkeerde wiel) wordt uitgevonden? Hoe draagt het echt bij aan interne communicatie, talentontwikkeling, wendbaar organiseren, juiste inzet van technologie en versterken van onderwijskwaliteit? En welke vorm past bij je organisatie en de vraagstukken die nu centraal staan?

Op dit moment ben ik bezig met het ontwikkelen van ontwerpprincipes voor het versterken van een bestaand CTL of het opzetten van een nieuwe. V Ik verzamel goede voorbeelden, deel veranderkundige kennis, ontwikkel een checklist en andere instrumenten, begeleid professionals in nieuwe manieren van samenwerken (plg, evidence-informed, design thinking, projectmatig / programmatisch) en weet welke trends er zijn in het beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Graag denk ik mee bij het aanvragen van de subsidie en het maken van een heldere en goed onderbouwde businesscase op basis van een CTL Canvas en een programmatische aanpak.


Laat het maar weten als je eens vrijblijvend wilt sparren!

Npuls


In het kader van het groeifonds worden CTL's opgezet binnen alle instellingen voor mbo en hoger onderwijs. Daar komt een subsidieregeling voor. Zie ook de website van Npuls, de landelijke organisatie van een achtjarig programma om de kansen van digitalisering en innovatie binnen mbo en ho beter te benutten.

FAQ Teching & Learning

Wat je moet weten over CTL's (via MBO Digitaal)

NPULS

Npuls is een achtjarig programma om het onderwijs in het mbo, hbo en wo te verbeteren door de kansen van digitalisering beter te benutten. Alle publieke mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten doen mee. 

Informatie over CTL's

Van SURF / Vraagbaak Online Onderwijs

'CTL’s verschillen per instelling en een one size fits all-model bestaat niet. Dat is maar goed ook, want de cultuur en structuur verschilt ook per instelling: wat bij de ene instelling werkt, hoeft niet bij de andere te werken. Daarom kunnen CTL’s zich het beste aanpassen aan de behoeften van hun instelling, docenten en studenten. '

Voorbeeld buitenland

CTL van Stanford University

'We support evidence-based and inclusive learning and teaching practices, educational programs and training, community building, and strong collaborations and partnerships with schools, departments, and other offices.' 

Voorbeeld Nederland

Teaching & Learning Network (TLN)

'In het Teaching & Learning Network (TLN) [van Hogeschool Utrecht, red.] werken we als onderwijsprofessionals aan innovaties binnen de opleidingen en professionalisering van (teams van) docenten en onderzoekers. Binnen TLN organiseren we workshops, masterclasses, inspiratiesessies en andere activiteiten gericht op de innovatie van de opleidingen en ontwikkeling van hbo-didactiek waarbij we tevens aandacht schenken aan duurzame ontwikkeling. TLN wil ook een podium zijn voor het delen van goede ideeën en praktijken binnen hbo-onderwijs – en -onderzoek.'