Center for Teaching & Learning (CTL) Canvas

CTL Canvas

Door met een kleine en representatieve groep collega’s onderstaand framework in te vullen aan de hand van de tips en vragen, creëer je met elkaar een beeld over hoe een Center for Teaching & Learning (meer) van waarde kan zijn voor onderwijskwaliteit, innovatie en kennisdeling binnen je school of instelling. Dit kun je bijvoorbeeld doen in een werksessie, pressure cooker of met creatieve werkvormen (bijvoorbeeld vanuit design thinking). Deze fase is cruciaal om ervoor te zorgen dat de onderbouwing op orde is, de samenhang duidelijk wordt en het beeld bij alle betrokkenen gelijk is.

In het artikel ‘CTL: Hoe werkt het wél? is beschreven wat er voorafgaand aan het opstellen van een CTL Canvas kan plaatsvinden en hoe je volgende stappen kunt zetten. Ook lees je hoe je met dit CTL Canvas aan de slag kunt gaan.

Dit ingevulde canvas geeft je cruciale input voor het aanvragen van de startsubsidie bij Npuls (vanaf juni 2023). 

Tip: zorg voor een goede (neutrale) procesbegeleider om goed en snel een stevige basis te leggen.

Werk je liever met een printbaar document? Hier  je het Canvas in de traditionele vorm. In een Word-bestand zodat je hem kunt downloaden en zelf kunt aanpassen om te gebruiken.

De pijltjes (klap open voor een toelichting)

Het canvas is geen format met een vaste volgorde, maar er zijn wel logische keuzes. Die worden gesymboliseerd door de pijlen. Werk vanuit deze uitgangspunten:

Daarmee kun je steeds de check doen of en hoe elk ander element bijdraagt voor de gebruikers / doelgroepen van het CTL. Daarnaast zijn er verticale verbindingen. 


Begin met deze drie in samenhang te ontwikkelen. Wat weet je al? Daar begin je mee. Is er bijvoorbeeld al een instellingsvisie? Is er een duidelijk probleem of aanleiding voor het opzetten van een CTL? Zijn er al activiteiten die erin ondergebracht gaan worden? Inventariseer wat er al bekend is en gebruik dat om deze drie elementen verder uit te werken.


Elk van de drie kolommen vormen een logisch drietal. Hoe maak je deze verbindingen zichtbaar in elk van die drie elementen? Hoe komen ze terug?


Elk van de drie horizontale trio's vormen een logische eenheid. De middelste staat hierboven beschreven. Ook de andere twee hebben onderlinge samenhang. Hoe draagt element X bij aan element Y? Het is aan jullie om die puzzel te maken.

En verder mag je de pijlen ook vergeten, veranderen of aanvullen als dat het voor jou makkelijker maakt.  Dit is ook maar een voorstel en geen wetenschappelijk onderbouwd model :)

Werken met het Canvas

De klikbare afbeelding rechtsboven is het Canvas zelf en laat zien uit welke onderdelen het bestaat en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Het is van belang dat je bij je beschrijvingen verhoudt tot de andere onderdelen; het is een passende puzzel waarbij je onderdelen steeds kunt onderbouwen vanuit de andere elementen. De begunstigden staan centraal; door dit steeds als vertrekpunt te nemen, blijf je gefocused op de bedoeling. Door echt te starten met een wit canvas en het als een creatief en ontdekkend proces te zien, voorkom je dat het een moetje of invuloefening wordt. Dat is voor niemand waardevol ;). 

Je kunt het werkblad gebruiken voor sessies. print het in groot formaat en werk met post-its in een gezamenlijke brainstorm, bijvoorbeeld.

Hieronder vind je alle elementen benoemd met hulpvragen en tips. Klik steeds op het pijltje aan de rechterkant.

Begunstigden

Tip: ontwikkel profielen / persona’s die een helder beeld geven van de verschillende typen gebruikers

Visie & Waardecreatie

Tip: Ontwerp een proces om dit te kunnen formuleren. Doe dit met partners, relaties en beoogde gebruikers. 

Kernactiviteiten

Tip: Toets de concept-versie van kernactiviteiten en overige activiteiten bij partners, relaties en beoogde gebruikers

Partners & Relaties

Tip: vul (aan de hand van bijvoorbeeld interviews) een empathiekaart in voor elk van de typen partners.

*sponsors zijn eigenaars / opdrachtgevers die moeten zorgen voor de randvoorwaarden

Informatie & Communicatie

Tip: ontwikkel een CTL-communicatieplan, gekoppeld aan de instellingsbrede / schoolbrede communicatie

Mensen & Middelen

Tip: denk ook aan kennis, externe inhuur, communicatiemiddelen, bijeenkomsten, materialen, kantoorbenodigdheden, locatie etc.

Governance

Tip: Vul een RASCI-schema in voor het CTL om de samenwerkingsvormen te verhelderen

Resultaat & Impact

Tip: beschrijf de impact niet alleen in concrete resultaten; met een CTL werk je ook aan een professionele samenwerkingscultuur, interdisciplinair samenwerken en kennisdeling. Dat is minder direct meetbaar en vraagt om een ander type indicator. Glimmende ogen bijvoorbeeld 😉

Kosten & Opbrengsten


Tip: maak een meerjarenbegroting als groeimodel. De subsidie van Npuls is een startsubsidie, het CTL moet binnen de instellingsbegroting een plek krijgen. Zorg ervoor dat helder en afgestemd is hoe de uiteindelijke begroting eruit gaat zien en spoor verantwoordelijken aan om hieraan bij te dragen.

*Nationaal GroeiFonds