Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de onderwijsadviseur en de opdrachtgever.

De onderwijsadviseur zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De onderwijsadviseur zal de opdracht uitvoeren conform de afspraken die schriftelijk of mondeling met de opdrachtgever zijn gemaakt.

De tarieven van de onderwijsadviseur worden voorafgaand aan de opdracht schriftelijk vastgelegd en zijn exclusief BTW. Facturatie vindt plaats op basis van de afgesproken tarieven en kan in termijnen worden gedaan.

Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op de bankrekening van de onderwijsadviseur. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist en is de onderwijsadviseur gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

De onderwijsadviseur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de onderwijsadviseur is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

De onderwijsadviseur zal alle informatie die hem ter kennis komt vertrouwelijk behandelen en geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die hem ter kennis komt.

De opdrachtgever verplicht zich om tijdig alle benodigde informatie aan de onderwijsadviseur te verstrekken en medewerking te verlenen bij de uitvoering van de opdracht. 

Indien er geschillen ontstaan tussen de onderwijsadviseur en de opdrachtgever, zullen partijen zich inspannen om deze in goed overleg op te lossen. Indien dit niet lukt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de onderwijsadviseur.

Deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van kracht.